Polityka RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VIDI EUROPE Łukasz Wideński z siedzibą pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ulica Obfita 11d
 2. w sprawie związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod adresem: lukasz@vidieurope.com lub pisemnie na adres administratora.
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji zlecenia transportowego oraz przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. działanie niezbędne do wykonania zlecenia transportowego), art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o rachunkowości (tj. realizacja obowiązku prawnego nałożonego na administratora) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. działanie w uzasadnionym interesie administratora danych, którym jest konieczność realizacji zlecenia transportowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami);
 5. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zlecenia transportowego oraz jego rozliczenia, a wybrane dane osobowe mogą być przetwarzane po tym czasie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 6. jeżeli zlecenie transportowe dotyczy przewozu z/do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, dane osobowe mogą być tam przekazane w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
  1. Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
  2. państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
  3. zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO.
 7. w związku z realizacją zlecenia transportowego w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
  1. podmiotom bezpośrednio zaangażowane w realizację zleceń transportowych,
  2. podmiotom świadczącym usługi księgowe,
  3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  4. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  5. dostawcy usług hostingowych,
  6. dostawcom platformy TRANS.EU,
  7. dostawcom systemu do fakturowania,
  8. podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
  9. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
  10. innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa.
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe realizacja zlecenia transportowego;
 9. osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. VIDI EUROPE nie przeprowadza zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.